OZNAM – športové poukazy, príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

Parlament SR novelizoval Zákon č . 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čím schválil s účinnosťou od 1.1.2020 príspevok na športovú činnosť dieťaťa tzv. športový poukaz. Dôvodom zavedenia príspevku na šport je podpora športu detí a mládeže. Výška daného príspevku má byť limitovaná na 55 percent výdavkov zamestnanca, najviac 275 eur za rok.

Čo preukázať pre uplatnenie príspevku a kedy ho zamestnávateľ vyplatí?

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením účtovných dokladov do 30 dní odo dňa ich vydania športovou organizáciou zapísanou v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

Súčasťou účtovných dokladov musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú predložené účtovné doklady. Tieto účtovné doklady si zamestnávateľ musí uschovať pre svoje účtovné a daňové potreby.

V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Na základe uvedeného žiadame rodičov ktorý by si chceli uplatniť príspevok na športovú činnosť dieťaťa aby sa informovali u svojho zamestnávateľa či mu takýto príspevok poskytne. Ak zamestnávateľ bude ochotný takýto príspevok zamestnancovi poskytnúť prosím o oznámenie tejto skutočnosti mailom na : kosalamartin@gmail.com aby sme mohli vystaviť doklad z klubu.

 

S pozdravom